Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 53/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 28 maja 2021
roku w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Jasło za
2020 rok
31.05.2021 więcej
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 25/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 marca 2021
r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 24/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 marca 2021
r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia
przetargów
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 23/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 marca 2021
r. w sprawie zasad ustalenia stawek czynszu dzierżawy za grunty
rolne stanowiące własność Gminy Jasło przeznaczone do
użytkowania rolniczego
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 22/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 marca 2021
r. w sprawie zmiany Regulaminu pracy w Urzędzie Gminy Jasło
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 19/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 lutego 2021
r. w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków
działania w zakresie ochrony ludności, obrony cywilnej i
bezpieczeństwa Gminy Jasło w 2021 r.
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 lutego 2021
r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia oceny
wniosków klubów sportowych ubiegających się o przyznanie
dotacji celowej na realizację zadania własnego Gminy Jasło w
zakresie rozwoju sportu w 2021 r.
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 15/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 lutego 2021
r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. w związku z
przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 14/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 lutego 2021
r. w sprawie ustalenia średniej powierzchni gospodarstwa rolnego
w Gminie Jasło
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 13/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 27 stycznia
2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r. w związku z
przeniesieniem planu wydatków między paragrafami oraz
wykorzystaniem rezerwy budżetowej
10.03.2021 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się