Lista artykułów

12
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 79/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 29 czerwca
2020 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2019/2020 terminów
przerw w pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gminy
Jasło.
06.07.2020 więcej
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 67/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 czerwca 2020
r. w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy
Jasło w zamian za święta przypadające w sobotę
08.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 czerwca 2020
r. w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Jasło za 2019
rok
02.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 1 czerwca 2020
r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Wójta Gminy Jasło nr
44/2020 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zamknięcia wszystkich
placów zabaw na terenie Gminy Jasło
02.06.2020 więcej
Zarządzenie Nr 47/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 30 marca 2020 r.
w sprawie unieważnienia konkursów na stanowiska dyrektorów:
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana Kantego w Osobnicy,
Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego Witosa w Osobnicy,
Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Trzcinicy, Szkoły
Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warzycach oraz Szkoły
Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Szebniach
30.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 44/2020 Wójt Gminy Jasło z dnia 23 marca 2020
roku w sprawie zamknięcia wszystkich placów zabaw na terenie
Gminy Jasło
24.03.2020 więcej
Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2020 r.
Zarządzenie Nr 42 Wójta Gminy Jasło z dnia 17.03.2020
r. w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w
postępowaniu konkursowym w celu wyłonienia kandydata na
stanowisko dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana
Kantego w Osobnicy, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego
Witosa w Osobnicy, Szkoły Podstawowej im. św Jana Kantego w
Trzcinicy, Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warzycach
oraz Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Szebniach.
18.03.2020 więcej
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 lutego 2020 r.
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 lutego 2020
r. w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydata
na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św. Jana
Kantego w Osobnicy, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego
Witosa w Osobnicy, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w
Trzcinicy, Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warzycach
oraz Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Szebniach
27.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 23/2020
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2020
r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
25.02.2020 więcej
Zarządzenie Nr 19/2020
Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 24 lutego 2020
r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Gminę Jasło oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania opłat w 2020 r. za kształcenie nauczycieli
pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia,
na które dofinansowanie jest przyznane
25.02.2020 więcej
12

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się