Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 18/2021 Wójta Gminy Jasło z dnia 11 lutego 2021
r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy
Jasło
10.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 117/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 listopada
2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jasło
13.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Jasło
Zarządzenie Nr 116/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 13 listopada
2020 r. w sprawie opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy
Jasło na 2021 rok
13.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 135/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu
audytu wewnętrznego na 2021 rok
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 133/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r. w związku ze zmianą wielkości dochodów i
wydatków, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 132/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie powołania Komisji
przetargowej do przeprowadzenia przetargu
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 130/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali
użytkowych znajdujących się w Budynku administracyjnym Urzędu
Gminy Jasło przy ul. Słowackiego 4 w Jaśle przeznaczonych do
oddania w najem
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 121/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian składu Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w
Gminie Jasło
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 120/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie zmian w Gminnej Ewidencji
Zabytków Gminy Jasło
07.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr 118/2020 Wójta Gminy Jasło
z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w budżecie
gminy na 2020 r. w związku ze zmianą wielkości dochodów i
wydatków, przeniesieniem planu wydatków między paragrafami
oraz wykorzystaniem rezerwy budżetowej
07.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się