2019-03-22

Wybory sołtysów i rad sołeckich

Zgodnie z Zarządzeniem Wója Gminy Jasło z dnia 22 marca 2019 r. wybory sołtysów i rad sołeckich w gminie Jasło odbędą się w niedzielę 14 kwietnia 2019 r.

  •  zarządzenie (kalendarz wyborczy i siedziby obwodowych komisji wyborczych)
  •  zgłoszenie kandydata na Sołtysa 
  •  zgłoszenie kandydata na członka Rady Sołeckiej   
  •  zgłoszenie kandydata na członka obwodowej komisji wyborczej
  •  oświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie 
  •  wykaz osób popierających 

Uchwała NR VI/41/2019 Rady Gminy Jasło  z dnia 5 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa

Zarządzenie nr 35/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie losowania składu osobowego Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Jasło

Obwieszczenie nr 1/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach na sołtysów wsi

Zarządzenie nr 36/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Jasło

Obieszczenie nr 2/2019Wójta Gminy Jasło z dnia 3 kwietnia 2019 r. o zarejestrowanych kandydatach do Rad Sołeckich

 

Obwieszczenie nr 3/2019 Wójta Gminy Jasło z dnia 15 kwietnia 2019 r. o wynikach wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Gminie Jasło
Klauzula informacyjna


 
Zgodnie z art. 13 ust, 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016 679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrom' osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) Administrator informuję, iż:
1. Administratorem jest: Wójt Gminy Jasło mający siedzibę w Jaśle (38-200) przy ul. Słowackiego 4.
2. Z administratorem – Wójtem Gminy Jasło można się skontaktować poprzez adres email gmina@gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora
3. Administrator – Wójt Gminy Jasło wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez e-mail: iod@urzad.gminajaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO - tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz Statutu Sołectwa Gminy Jasło.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rad Sołeckich w Gminie Jasło.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz wymagane ustawowo aby wziąć udział w procedurze związanej z wyborem Sołtysa i Rad Sołeckich w Gminie Jasło. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości uczestnictwa w procedurze o której mowa powyżej.
7. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt. 5, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
8. Odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego praw a;
9. Administrator nie przekazuje Pani Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
10. Ma Pani Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
11. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych
12. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Załączniki

  zarzadzenie_27_2019.pdf 883,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  uchwala_41_2019.pdf 125,63 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie - sołtys.pdf 55,87 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie - rada sołecka.pdf 56,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgłoszenie - komisja.pdf 91,92 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Zgoda na kandydowanie.pdf 149,72 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Wykaz osób popierających.pdf 57,79 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarzadzenie_sklad_osobowy.pdf 257,47 KB (pdf) szczegóły pobierz
  obwieszczenie_o_zar..._soltysow.pdf 302,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  zarzadzenie_OKW.pdf 813,52 KB (pdf) szczegóły pobierz
  obwieszczenie.pdf 3,61 MB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się