2017-03-20

Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Załączniki:

1.  2 egz. aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 lub 1:1000 ( tj.  jeden egzemplarz z określeniem granic terenu objętego wnioskiem, drugi czysty). Zasięg mapy nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem nie mniej jednak niż 50m;


2.  1 egz. mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem;


3.  Wypisy z rejestru  gruntów dla działki  inwestora oraz   wypis z rejestru gruntów właścicieli działek  sąsiednich ;


4.  Wstępne  warunki przyłącza  energii elektrycznej i  gazowej  od dystrybutora  lub zakładu przesyłowego działającego na danym obszarze;


5.  Warunki techniczne przyłącza do kanalizacji wiejskiej uzyskane w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym w  Jaśle.


6.   Zgoda zarządcy drogi o połączeniu działki z droga publiczną (odnośnie komunikacji)


7.  W   przypadku    inwestycji   mającej   wpływ   na    środowisko   wymagana   jest     decyzja     o    środowiskowych   uwarunkowaniach  zgody na realizację przedsięwzięcia.


8.  W przypadku  wystąpienia  z  wnioskiem o warunki zabudowy dla inwestycji innej niż mieszkaniowa , przy złożeniu wniosku  wymagana jest  opłata  skarbowa w  wysokości 107 zł . Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu Gminy  lub na   konto urzędu: ING 58 1050  1458 1000 0012 0270 5560 z podaniem czynności za którą dokonano opłaty.

Załączniki

  wniosek o ustalenie... zabudowy.pdf 283,97 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się