2017-03-20

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Załączniki:

 

1.    2 egz.  aktualnej  mapy  zasadniczej  w  skali 1:500 lub 1:1000  z  określeniem  granic  terenu  objętego  wnioskiem (zasięg mapy nie mniejszy niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem nie mniej jednak niż 50 m )a w stosunku do inwestycji liniowych  można również w skali 1:2000;


2.    1 egz. mapy ewidencyjnej gruntów z oznaczeniem granic terenu objętego wnioskiem lub przebiegiem trasy inwestycji liniowej;


3.    Wypis z rejestru gruntów  dla działki inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego;


4.    Wstępne  warunki przyłącza  energii elektrycznej  od  dystrybutora  lub  zakładu  przesyłowego  działającego   na danym obszarze ( nie dotyczy inwestycji liniowych);


5.    Warunki techniczne przyłącza do kanalizacji wiejskiej uzyskane w Gminnym Przedsiębiorstwie komunalnym ( nie dotyczy inwestycji  liniowych);


6.    Zgoda zarządcy drogi o  połączeniu działki z drogą publiczną (odnośnie komunikacji, nie dotyczy inwestycji
 liniowych);


7.    W  przypadku   inwestycji   mającej  wpływ  na  środowisko   wymagana   jest    decyzja     o    środowiskowych  uwarunkowaniach  zgody  na  realizację przedsięwzięcia.


8.    W przypadku  wystąpienia z wnioskiem o wydanie decyzji  ustalającej  lokalizacje  inwestycji  celu publicznegon  wymagana   jest  opłata  skarbowa  w  wysokości  107 zł oraz 17 zł od pełnomocnictwa . Opłaty  dokonuje się  w   kasie  Urzędu  Gminy  lub  na   konto urzędu: ING 58 1050  1458 1000 0012 0270 5560 z podaniem czynności za którą dokonano opłaty.

Załączniki

  Wniosek o wydanie d...i o ULICP.pdf 277,79 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się