Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XLII/323/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLII/323/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca
2021 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Jasło do
zaciągnięcia zobowiązania finansowego na poczet środków
budżetu gminy w 2022 roku
01.07.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLII/322/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLII/322/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca
2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju
Ponadlokalnego "Dorzecze Wisłoki" na lata 2022 - 2030
01.07.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLII/321/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLII/321/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca
2021 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasło
01.07.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLII/320/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLII/320/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca
2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021
01.07.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLII/319/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLII/319/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 czerwca
2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowy Targ
01.07.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLI/318/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/318/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021
r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasło
18.06.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLI/317/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/317/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021
r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2021
18.06.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLI/316/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/316/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021
r. w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy finansowej dla
Województwa Podkarpackiego
18.06.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLI/315/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/315/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021
r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z
wykonania budżetu Gminy Jasło za 2020 r.
18.06.2021 więcej
UCHWAŁA NR XLI/314/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021 r.
UCHWAŁA NR XLI/314/2021 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 czerwca 2021
r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło
za rok 2020 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020
rok
18.06.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się