Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XXI/170/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/170/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy
opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/169/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie wskazania trzech przedstawicieli spośród radnych
Rady Gminy Jasło do Gminnej Rady Działalności Pożytku
Publicznego w Jaśle
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/168/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie wskazania wstępnego miejsca lokalizacji nowych
przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych w
miejscowościach Osobnica i Niepla
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/167/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/167/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie zmiany przebiegu drogi gminnej Nr 113359R na terenie
miejscowości Zimna Woda
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/166/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie przekazania propozycji zaliczenia dróg
wewnętrznych będących własnością gminy Jasłokategorii
dróg gminnych i wyznaczenia terminu do przedstawienia opinii
Zarządu Powiatu w Jaśle
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/165/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/165/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Łaskach
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/164/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Trzcinicy
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/163/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/163/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie
Gminy Jasło
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/162/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/162/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań na okres
od 1 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2022 r. na realizację
projektu pn."Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło" w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie
dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa
VIII Integracja społeczna
26.02.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXI/161/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020 r.
UCHWAŁA NR XXI/161/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 20 lutego 2020
r. w sprawie przystąpienia Gminy Jasło do realizacji projektu
pn. "Sieć Klubów Seniora na terenie Gminy Jasło" w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na
lata 2014-2020, Działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług
społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa VIII Integracja
społeczna
26.02.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się