Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XXX/225/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r.
UCHWAŁA NR XXX/225/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasło
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXX/224/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r.
UCHWAŁA NR XXX/224/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. zmieniająca uchwałe w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jasło,
udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i
zasad korzystania z tych obiektów
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXX/223/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r.
UCHWAŁA NR XXX/223/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny
nieruchomości we wsi Bierówka
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXX/222/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r.
UCHWAŁA NR XXX/222/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Gorajowicach
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXX/221/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r.
UCHWAŁA NR XXX/221/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do
2023 r.
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXX/220/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r.
UCHWAŁA NR XXX/220/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań przekraczających
rok budżetowy
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXX/219/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września 2020 r
UCHWAŁA NR XXX/219/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 10 września
2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2020
17.09.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/218/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 13 sierpnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXIX/218/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 13 sierpnia
2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019
rok Samodzielnego Publicznego Miejsko- Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Jaśle
19.08.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/217/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 13 sierpnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXIX/217/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 13 sierpnia
2020 r. w sprawie przystąpienia do Projektu „Realizacja
inwestycji w zakresie zielono-niebieskiej infrastruktury
na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki”
19.08.2020 więcej
UCHWAŁA NR XXIX/216/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 13 sierpnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXIX/216/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 13 sierpnia
2020 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jasło Nr
XLVIII/334/2013 z dnia 27 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia
"Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Jasło na lata 2014-2020"
19.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się