Lista artykułów

Nazwa artykułu
UCHWAŁA NR XXXV/265/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/265/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2021 rok
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/264/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/264/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Jasło na lata 2021-2025
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/263/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/263/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie nadania statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w
Jaśłe z/s w Szebniach
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/262/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/262/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/261/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/261/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/260/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/260/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Szebnie
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/259/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/259/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Trzcinica
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/258/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/258/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie przejęcia przez Gminę Jasło realizacji
zadania publicznego w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania
chodników w ciągu dróg powiatowych położonych na terenie
Gminy Jasło
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/257/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/257/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/262/09 Rady Gminy Jasło
z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu
określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i
za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a
także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i
wypłacania dodatku mieszkaniowego
19.01.2021 więcej
UCHWAŁA NR XXXV/256/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia 2020 r.
UCHWAŁA NR XXXV/256/2020 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 grudnia
2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie dopłaty do
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o. z
przeznaczeniem na pokrycie straty w działalności gospodarczej
spółki za 2019 rok
19.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się