Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała NR III/23/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/23/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r.w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2019 rok
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/22/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/22/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2019 rok
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/21/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/21/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r.w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/20/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/20/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r.zmieniająca uchwałę Nr XXXII/199/2016 Rady Gminy Jasło
z dnia 15 września 2016 r. w sprawie powołania Rady
Społecznej Samodzielnego Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Jaśle
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/19/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/19/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r.w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu Gminy Jasło
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/18/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/18/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r. w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym
zasobem Gminy Jasło w latach 2018-2022.
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/17/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/17/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia w wodę i
odprowadzania ścieków na rok 2019
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/16/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018r.
Uchwała NR III/16/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia
2018r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Gminy
Jasło oraz zasad ich wypłacania
02.01.2019 więcej
Uchwała NR III/15/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018 r.
Uchwała NR III/15/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2018
r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na rok 2018
02.01.2019 więcej
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 listopada 2018 r.
UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY JASŁO z dnia 29 listopada
2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Osobnicy
06.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się