Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVII/224/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVII/224/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28
grudnia 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Jasło
24.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/227/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVII/227/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2017 rok.
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/226/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVII/226/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta
Gminy Jasło
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/225/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVII/225/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie uchylenia uchwały dot. udzielenia pom. finan.
dla Gminy Wiśniowa na realizację zadania pn.: "Budowa miejsc
postojowych w obrębie PKP Wiśniowa oraz PKP Kalembina wraz z
dojazdami"
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/223/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia 2016 r.
Uchwała Nr XXXVII/223/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 28 grudnia
2016 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok
2016
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/222/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/222/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezesa
Zarządu Gminnego Przedsiębiorstwa komunalnego w Jaśle Spółki
z o.o.
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/221/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/221/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Bierówce
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/220/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/220/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/219/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/219/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok
12.01.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/218/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada 2016 r.
Uchwała Nr XXXVI/218/2016 Rady Gminy Jasło z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy
Jasło z org. pozarz. oraz podm. prowadzącymi dział. pożytku
publ. na 2017 rok”.
12.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się