Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/116/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w
Warzycach
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/115/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/114/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej
na 2016 rok
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/113/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku Gmin
Dorzecza Wisłoki
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/112/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
Gminy Jasło na lata 2015 - 2020
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
chwała Nr XVII/111/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015
r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Jasło na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/110/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2016 rok.
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/109/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok.
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/108/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/108/2015 w sprawie zmiany uchwały nr
XVI/92/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie Gminy Jasło
10.01.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia 2015 r.
Uchwała Nr XVII/107/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na
2015 rok.
10.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się