Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XLVIII/335/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/335/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji rewizyjnej na 2014
r.
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/334/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/334/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
w sprawie przyjęcia "Aktualizacji strategii rozwoju Gminy Jasło
na lata 2014-2020"
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/333/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/333/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 rok
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/332/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/332/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/331/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/331/2013 w sprawie uchwalenia "Programu
współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na
2014"
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/330/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/330/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami
Gminy Jasło na lata 2013-2016"
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr VI/36/2013 Składu Orzekającego RIO w Rzeszowie
Uchwała Nr VI/36/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie opinii do projektu zmian w
wieloletniej prognozie finansowej Gminy Jasło na lata 2014-2019
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVIII/329/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
Uchwała Nr XLVIII/329/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 27.12.2013r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok 2013
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.
Uchwała Nr XLVII/328/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.
w sprawie zmian w składzie Stałych Komisji Rady
01.02.2017 więcej
Uchwała Nr XLVII/327/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.
Uchwała Nr XLVII/327/2013 Rady Gminy Jasło z dnia 30.11.2013r.
w sprawie przekazania skargi
01.02.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się