Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/232/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na
2009r.
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/230/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży dla Radnych Gminy Jasło
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/229/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/229/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu
kosztów podróży dla Przewodniczącego Rady Gminy Jasło
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/227/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilatyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2009 rok.
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/226/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez
właścicieli (...)
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/225/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/225/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie zatwierdzenia Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w
wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rok 2009.
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/224/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok.
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXIII/223/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXIII/223/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 30.12.2008
r. w sprawie przyznania dotacji przedmiotowych do zaopatrzenia w
wodę i odprowadzenia ścieków na rok 2009.
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXII/221/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXII/221/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r.
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie na 2009r.
03.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXII/220/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r.
Uchwała Nr XXXII/220/2008 Rady Gminy Jasło z dnia 15.12.2008 r.
w sprawie : zmiany budżetu Gminy Jasło na 2008 rok
03.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się