Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała NrXVIII/132/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Jasła.
06.03.2017 więcej
Uchwała NrXVIII/131/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: uchylenia Uchwały Nr XI/62/2007r Rady Gminy Jasło z
dnia 10 lipca 2007r. o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej.
06.03.2017 więcej
Uchwała NrXVIII/130/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: uchylenia Uchwały NrXV/106/2007 Rady Gminy Jasło z
dnia 31 października 2007r. o zaciągnięciu kredytu
długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
06.03.2017 więcej
Uchwała NrXVIII/129/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: uchylenia Uchwały NrXV/105/2007r. Rady Gminy Jasło z
dnia 31 października 2007r. o zaciągnięciu pożyczki
długoterminowej.
06.03.2017 więcej
Uchwała NrXVIII/128/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: ustalenia wykazu wydatków budżetu Gminy Jasło,
które w 2007roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
06.03.2017 więcej
Uchwała NrXVIII/127/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: zmiany budżetu Gminy Jasło na 2007r.
06.03.2017 więcej
Uchwała Nr XVIII/125/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008r.
06.03.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/124/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie Samodzielnego
Publicznego Miejsko-Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jaśle.
06.03.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/123/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Jasło
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w
art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie na 2008r.
06.03.2017 więcej
Uchwała Nr XVII/122/2007 z dnia 20 grudnia 2007r.
w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2008r.
06.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się