Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XXXVII/229/2005
Uchwała Nr XXXVII/229/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego "ZIMNA WODA 3" - w gminie Jasło
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/228/2005
Uchwała Nr XXXVII/228/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie: uchwalenia Pierwszej Zmiany Studium
Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy
Jasło uchwalonego uchwałą Nr XXXII/247/2001 Rady Gminy w
Jaśle z dnia 11 grudnia 2001 r.
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/226/2005
Uchwała Nr XXXVII/226/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie: przyjęcia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenia Gminy Jasło
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/224/2005
Uchwała Nr XXXVII/224/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 30 grudnia
2005 roku w sprawie: porozumienia o współpracy przy realizacji
projektu "III Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat "
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/223/2005
Uchwała Nr XXXVII/223/2005 Rady Gminy Jasło, z dnia 30 grudnia
2005r. w sprawie: ustalenia wykazu wydatków, które nie
wygasają wraz z upływem 2005 roku.
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVII/222/2005
Uchwała Nr XXXVII/222/2005 Rady Gminy Jasło, z dnia 30 grudnia
2005r.w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok.
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/220/05
Uchwała Nr XXXVI/220/05 Rady Gminy Jasło, z dnia 28 listopada
2005r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego " Szebnie 9"
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/218/2005
Uchwała Nr XXXVI/218/2005 Rady Gminy jasło z dnia 28 listopada
2005r. w sprawie: ustalenia regulaminu określającego
wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom
dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz
niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz
szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku
mieszkaniowego.
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/217/2005
Uchwała Nr XXXVI/217/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 listopada
2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
09.03.2017 więcej
Uchwała Nr XXXVI/215/2005
Uchwała Nr XXXVI/215/2005 Rady Gminy Jasło z dnia 28 listopada
2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od
środków transportowych na terenie gminy Jasło.
09.03.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się