Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o zamówieniu
"Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych
stanowiących własność Gminy Jasło"
12.07.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
"Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 1234 w km 0 000 - 0 153 w
m. Warzyce w ramach środków Funduszu Solidarności Unii
Europejskiej"
23.06.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
Przebudowa drogi gminnej 113327R w km 1 295 - 1 543 w m.
Trzcinica w ramach zadania "Odbudowa infrastruktury drogowo -
mostowej w Trzcinicy gm. Jasło"
23.06.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
"Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych
stanowiących własność Gminy Jasło"
23.06.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
"Termomodernizacja budynku Domu Ludowego w Opaciu"
01.06.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
"Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w m. Niepla,
Warzyce, Trzcinica i Osobnica oraz budowa boiska sportowego w m.
Chrząstówka" realizowane w ramach: Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 dla gmin i powiatów
12.05.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
"Zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi gminnej Nr 113301R
Opacie-Dąbrówka wraz z odbudową drogi w km 0 250-0 350 w
miejscowości Opacie"
29.04.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
"Budowa przyszkolnych boisk wielofunkcyjnych w m. Szebnie i w m.
Osobnica oraz przebudowa boiska sportowego w Szebniach"
02.03.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
„Remont drogi gminnej Nr 113305R w km 0 000-0 549 w
Trzcinicy” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
11.02.2021 więcej
Ogłoszenie o zamówieniu
„Remont dróg gminnych: Nr 113352R w kilometrażu 0 000 – 2
008, Nr 113356R w kilometrażu 1 523 – 2 345 w Bierówce oraz
Nr 113333R w kilometrażu 0 000 – 0 720 w Kowalowach w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych”.
11.02.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się