Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn: "Pogórzańskie smaki -
święto jabłecznika w gminie Jasło - staropolskie tradycje
regionalne"
01.10.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn: "Jedziemy Ku Wam z
gościńcem i dziedzictwem kulturowym gminy Jasło"
25.09.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn: "VI Spotkanie Integracyjne
dla Osób Niepełnosprawnych"
24.09.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn: "Organizacja czasu wolnego
oraz zaspokajenie potrzeb społecznych osób niewidomych. Zakup
sprzętu rehabilitacyjnego szansą na pełniejszą integrację ze
środowiskiem"
27.08.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn: "Działania na rzecz osób
starszych i chorych oraz niepełnosprawnych. Organizacja czasu
wolnego"
06.08.2020 więcej
Zarządzenie Nr 23/2020
Zarządzenie Nr 23/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 25 lutego 2020
r. w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności
Pożytku Publicznego
25.02.2020 więcej
Zarządzenie nr 3/2020
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.
„Pozyskiwanie artykułów żywnościowych oraz ich dystrybucja
dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Jaśle” na 2020 rok
09.01.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez
kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym - festynów, zlotów,
warsztatów i przeglądów kulturalnych.
08.01.2020 więcej
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Jasło z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na 2020 rok”
29.10.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn.: "Organizacja otwartego
koncertu Zespołu Pieśni i Tańca Jaślanie"
26.09.2019 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się