Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn: „Pogórzańskie smaki z
jabłecznikiem babci, matki, córki. Staropolskie tradycje ludowe
w gminie Jasło"
21.08.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych pn: „Organizacja czasu wolnego w środowisku
osób starszych, chorych oraz niepełnosprawnych”
23.07.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Działalność na rzecz osób
niepełnosprawnych „Wycieczka najlepszą integracją”
08.07.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Podtrzymywanie i
upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości
oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
18.06.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Ochrona i promocja zdrowia
17.05.2019 więcej
Sprawozdanie
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi za 2018 rok
30.04.2019 więcej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. Gminny Dzień Matki – konkurs literacko- rękodzielniczy dla mieszkańców Gminy Jasło
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Gminny Dzień Matki –
konkurs literacko- rękodzielniczy dla mieszkańców Gminy Jasło
28.03.2019 więcej
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn.Wyjazd integracyjny szansą na pełną rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn.Wyjazd integracyjny szansą na
pełną rehabilitację osób niewidomych i słabowidzących
04.03.2019 więcej
Zarządzenie Nr 4/2019
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z
zakresu pozyskiwania artykułów żywnościowych oraz ich
dystrybucję dla podopiecznych GOPS Jasło w 2019 roku oraz
powołania Komisji ds. przeprowadzenia konkursu
28.01.2019 więcej
Oferty składane w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Ogłoszenie o możliwości zgłoszenia uwag do oferty na
realizację zadania publicznego pn. Organizacja imprez
kulturalnych o zasięgu ponadlokalnym – festynów, zlotów,
warsztatów i przeglądów kulturalnych
08.01.2019 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się