Lista artykułów

12345
Nazwa artykułu
Obwieszczenie - Zawiadomienie
Obwieszczenie - Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci
PLAY-JSL6002_G, zlokalizowanej na terenie działki nr ewid: 25
położonej w miejscowości Trzcinica, gmina Jasło
08.07.2019 więcej
Postanowienia
Postanowienie Wójta Gminy Jasło o zawieszeniu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającego na "Budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej sieci Play - JSL6002_G" w Trzcinicy"
02.07.2019 więcej
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASŁO
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JASŁO w sprawie wyłożenia do
publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
12.06.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wójt Gminy Jasło wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
„budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci
PLAY-JSL7006_B” na terenie działki nr ewid.311/2 położonej
w miejscowości Wolica
15.02.2019 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie linii kablowych średniego i niskiego napięcia wraz ze
słupową stacją transformatorową dla zasilania
elektroenergetycznego Zakładu Usług Mechanizacyjnych i Handlu
w Niegłowicach
12.02.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wójt Gminy Jasło wydał decyzje ustalającą lokalizację
inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci
PLAY-JSL6002_G”, zlokalizowanej w miejscowości Trzcinica
12.02.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-JSL7006_B, w
miejscowości Wolica
31.01.2019 więcej
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło
Obwieszczenie o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-JSL7006_B, w
miejscowości Wolica
12.12.2018 więcej
Postanowienie Wójta Gminy Jasło
Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego
na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY-JSL7006_B
na działce nr ewid. 311/2 położonej w miejscowości Wolica.
21.11.2018 więcej
Postanowienie Wójta Gminy Jasło
Postanowienie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego w
postępowaniu prowadzonym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie
stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY-JSL6002_G,
zlokalizowanej na terenie działki o nr ewid: 25 położonej w
miejscowości Trzcinica, gmina Jasło.
14.11.2018 więcej
12345

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się