Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło
Obwieszczenie Wójta Gminy Jasło
09.10.2020 więcej
Uchwała Nr XXX/221/2020
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.
15.09.2020 więcej
Informacja
Dyrektora Zarządu Zlewni w Jaśle
26.08.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie
Ogłoszenie o otwartym konkursie na realizację zdania
publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego
realizacji: Świadczenie usługi opieki wytchnieniowej
03.08.2020 więcej
Zarządzenie Nr 89
Prezesa Rady Ministrów
26.06.2020 więcej
Uchwała Nr XXIII/178/2020 Rady Gminy Jasło
w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji
informacji o kandydatach na ławników
22.04.2020 więcej
Obwieszczenie
Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Jaśle
31.03.2020 więcej
Obwieszczenie
o prowadzonym postępowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
23.03.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na 2020 rok dla
przedszkoli oraz szkół podstawowych, w których zorganizowano
oddział przedszkolny
04.03.2020 więcej
Ogłoszenie o konkursie na dyrektorów szkół podstawowych
ZARZĄDZENIE NR 25/2020 Wójta Gminy Jasło z dnia 26 lutego 2020
r. w sprawie ogłoszenia konkursów w celu wyłonienia kandydata
na stanowiska dyrektorów: Szkoły Podstawowej Nr 1 im. św.
Jana Kantego w Osobnicy, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Wincentego
Witosa w Osobnicy, Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w
Trzcinicy, Szkoły Podstawowej im. ks. Piotra Skargi w Warzycach
oraz Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Szebniach
27.02.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się