Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uzupełniający nabór na ławników do Sądu Rejonowego w Krośnie
Uzupełniający nabór kandydatów na 2 ławników do Sądu
Rejonowego w Krośnie na kadencję 2020-2023.
28.01.2020 więcej
Uzupełniające wybory na ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023
Uzupełniający nabór kandydatów na 2 ławników do Sądu
Okręgowego w Krośnie na kadencję 2020-2023.
17.01.2020 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn.: Świadczenie
usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Jasło na 2020 rok
08.01.2020 więcej
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w zakresie pomocy
społecznej - Świadczenie usług opiekuńczych i
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami
psychicznymi na rzecz klientów Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Jaśle w 2020 r.
05.12.2019 więcej
Taryfa za wodę i ścieki
Taryfa za wodę i ścieki Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w
Jaśle Sp. z o.o., ul. Słowackiego 4, 38-200 Jasło
29.11.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji w 2019
roku
22.11.2019 więcej
O B W I E S Z C Z E N I E
O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
20.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
19.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w
Rzeszowie
06.11.2019 więcej
Obwieszczenie
Obwieszenie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji
ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego
30.10.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się