Lista artykułów

Nazwa artykułu
Ogłoszenie o konkursie
Konkurs na wybór partnera do projektu w ramach regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -
2010 Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, działanie 8.1
Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym
06.08.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z
zakresu pomocy społecznej
29.07.2019 więcej
Ogłoszenie
Ogłoszenie o zaktualizowanej podstawowej kwocie dotacji w 2019
roku
31.05.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego
15.05.2019 więcej
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego
Informacja o wszczęciu postępowania ws. udzielenia pozwolenia
wodnoprawnego
17.04.2019 więcej
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji
14.03.2019 więcej
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku statystycznej liczbie uczniów oraz najbliższej gminie
Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji w 2019 roku
statystycznej liczbie uczniów oraz najbliższej gminie
27.02.2019 więcej
informacja o wszczęciu postępowania
informacja o wszczęciu postępowania
15.02.2019 więcej
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów szkół
Ogłoszenie o konkursach na stanowiska dyrektorów SP Jareniówka
i SP Opacie
14.02.2019 więcej
OBWIESZCZENIE
Obwieszczenie
06.02.2019 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się