Lista artykułów

Nazwa artykułu
Informacja
Informacja z przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się
wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło za I półrocze
2019 r.
10.09.2019 więcej
Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2019 r.
Uchwała nr IV/25/2019 Rady Gminy Jasło z dnia 23 stycznia 2019
r. Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2019 rok
19.04.2019 więcej
Uchwała nr 6/68/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej
Uchwała nr 6/68/2019 z dnia 13 lutego 2019 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o
prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Jasło,
wynikającej z zaciągniętych zobowiązań
18.02.2019 więcej
Projekt Uchwały Budżetowej na 2019 r.
Zarządzenie Nr 73/2018 w sprawie opracowania projektu uchwały
budżetowej Gminy Jasło na 2019 rok
20.12.2018 więcej
Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2019 - 2023
Uchwała Nr 6/10/2018 z dnia 10 grudnia 2018 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
12.12.2018 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się