Lista artykułów

Nazwa artykułu
Sprawozdanie finansowe Gminy Jasło za 2018 rok
Sprawozdanie finansowe Gminy Jasło za 2018 rok
19.04.2019 więcej
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Jasło
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Jasło - II
kwartał
19.07.2018 więcej
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Jasło
Kwartalna informacja z wykonania budżetu Gminy Jasło - I
kwartał
13.06.2018 więcej
Uchwała NR LVIII/355/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 25 stycznia 2018r. Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2018 rok
Uchwała NR LVIII/355/2018 Rady Gminy Jasło z dnia 25 stycznia
2018r. Uchwała budżetowa Gminy Jasło na 2018 rok
28.02.2018 więcej
Uchwała RIO w sprawie opinii o mozliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez Gminę Jasło w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok
Uchwała Nr VI/113/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
28.12.2017 więcej
Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Jasło na lata 2018 - 2021
Uchwała Nr VI/51/2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie
28.12.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się