Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/56/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Zintegrowanej Strategii Świadczenia usług
Publicznych dla jasielskiego obszaru funkcjonalnego na lata 2014
- 2020
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/55/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmian w statucie Związku Gmin Dorzecza
Wisłoki
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/54/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
w Gminie Jasło
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
Uchwała Nr XI/53/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 21 lipca 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2015
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/52/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Jasło z
wykonania budżetu Gminy Jasło za 2014 r.
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/51/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015
r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Jasło
za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014
rok
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
zmieniająca uchwałę Nr VIII/41/2015 Rady Gminy Jasło z dnia
15 maja 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy
Jasło na rok 2015
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/49/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Trzcinicy
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/48/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Bierówce
05.01.2017 więcej
Uchwała Nr X/47/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
Uchwała Nr X/47/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 19 czerwca 2015 r.
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości we wsi
Osobnica stanowiącej własność Gminy Jasło
05.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się