Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października
2015 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2016 -
2019
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października
2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i nadania
statutu Gminnej Biblioteki publicznej w Jaśle z siedzibą w
Szebniach
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Gminy Jasło w sprawie zadania pod
nazwą: „Przebudowa drogi gminnej Nr 113348R Warzyce –
Zapłocie w miejscowości Warzyce w km 0 000-2 134”.
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/83/2015 Rady Gminy Jasło uchylająca uchwałę Nr
XIII/76/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 września 2015 r. w
sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/82/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października
2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
jasielskiego na realizację zadania własnego Powiatu
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r.
Uchwała Nr XV/81/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października
2015 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy
Jasło
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października 2015 r
Uchwała Nr XV/80/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 29 października
2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy jasło na
2015 r.
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r.
Uchwała Nr XIV/79/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października
2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu
udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla
uczniów
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XIV/78/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r.
Uchwała Nr XIV/78/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie
dopłaty do Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle sp. z
o.o. z przeznaczeniem na pokrycie straty za 2014 r.
09.01.2017 więcej
Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października 2015 r.
Uchwała Nr XIV/77/2015 Rady Gminy Jasło z dnia 8 października
2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Jasło na rok
2015
09.01.2017 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się